Qalakənd - 6 Rovshan Oghuz Construction
Qalakənd - 4 Rovshan Oghuz Construction
Qalakənd - 3 Rovshan Oghuz Construction
Qalakənd - 2 Rovshan Oghuz Construction
Qalakənd - 5 Rovshan Oghuz Construction
Qalakənd - 1 Rovshan Oghuz Construction